Take the Water2Energy Challenge

Čistírna odpadních vod Plzeň (380 000 E0)

Čistírna odpadních vod v současné době dosahuje 85% soběstačnosti ve spotřebě elektřiny.

Česká republika, Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ, dceřiná firma společnosti Veolia Voda, zajišťuje na základě nájemní smlouvy vodohospodářské služby pro město Plzeň a okolní obce s celkovým počtem 230 000 obyvatel.

Čistírna odpadních vod Plzeň

 
  • Mechanicko-biologická čistírna s anaerobní stabilizací kalu
  • Kapacita: 380 000 ekvivalentních obyvatel
  • Přítok odpadní vody: 76 000 m3/den
  • Vysoký organický podíl: 22 600 kg BSK5/den (50 % organického znečištění pochází z nedalekého pivovaru Plzeňský Prazdroj)
  • Kofermentace kalu a organických odpadů z pivovaru (kvasinky) a využití bioplynu k výrobě elektřiny a tepla.

Program Water2Energy

 

V roce 2002 byla linka anaerobní stabilizace kalů na plzeňské ČOV přetížena a bylo nutno investovat do zvýšení její kapacity.

Provozovatel se rozhodl přejít z mezofilního režimu (při teplotě 37 °C) na termofilní stabilizaci (při teplotě 55 °C). Změna byla realizována postupně během šesti měsíců, počínaje prosincem 2003. Navíc došlo k úpravě zahušťování kalu tak, aby se zvýšil podíl sušiny a následně snížilo množství kalu dodávaného do fermentačního reaktoru.

Díky tomu již nebylo nutné rozšiřovat kapacitu nádrží. Kromě toho došlo k zintenzivnění produkce bioplynu v provozu, čímž se zvýšilo množství elektřiny vyrobené kogenerací, a tím i míra soběstačnosti čistírny ve spotřebě elektrické energie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na ČOV Plzeň došlo díky realizaci programu Water2Energy ke zvýšení roční produkce bioplynu i elektrické energie z bioplynu.