Take the Water2Energy Challenge

Snižte spotřebu energie

Nabízíme služby pro zákazníky, kteří chtějí dosáhnout úspory energie:

 
  • vyhodnocení energetické účinnosti
  • akční plán na snížení spotřeby energie (organizace energetického managementu, výkonnostní cíle, úpravy technologií,
  • změna technologie úpravy vody/odpadních vod/zpracování kalů a obměna zařízení v rámci příslušného investičního programu)
  • analýza přínosů a nákladů
  • technická pomoc při realizaci akčního plánu (školení personálu, služby v oblasti provozu a údržby, nákup atd.).

Úspory energie prostřednictvím optimalizace výměny zařízení

 

Výměna určitého zařízení za jiné s nižšími energetickými nároky je základním krokem vedoucím k úsporám energie. Výběr správné technologie je zcela zásadní. V čistírně odpadních vod Budapešť-Jih v Maďarsku (296 000 EO-51 500 m3/den) vyměnili dosavadní dmychadla za energeticky úspornější, která přinesla až 45% snížení celkové denní spotřeby elektřiny.

Úspora energie prostřednictvím včasné modernizace

 

Včasná modernizace elektromechanického vybavení může mít oproti běžné plánované obnově významné výhody. V úpravně pitné vody Grimma bylo po vyhodnocení spotřeby čerpadel a následné ekonomické analýze rozhodnuto o jejich urychlené výměně. Denní spotřeba elektřiny se snížila o 27 %.

 


Úspory energie změnou technologie procesu čištění odpadních vod

 

V čistírně odpadních vod Budapešť-Sever v Maďarsku (775 000 EO-130 000 m3/den) nahradil provozovatel odstředivku na zahušťování kalu pásovým zahušťovačem, čímž bylo dosaženo desetinásobného snížení průměrné denní spotřeby elektřiny.

Úspora energie úpravou technologie

 

Do roku 2010 bylo německé město Merseburg zásobováno pitnou vodou tak, že se voda do rozvodné sítě čerpala z tlakového vodojemu. Po optimalizaci systému (překlenovací spojení a instalace menších čerpadel) se nyní k dopravě vody do vodovodní sítě využívá tlak ve vodojemu a jednotková spotřeba elektrické energie na čerpání je téměř poloviční.